Definities

 1. Enneagram Nederland: de eenmanszaak Enneagram Nederland gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 27270055.
 2. Website: de website van Enneagram Nederland, te raadplegen via www.enneagram-nederland.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Enneagram Nederland en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Enneagram Nederland en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, al dan niet op de website, overeenkomsten en leveringen van Enneagram Nederland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Enneagram Nederland slechts bindend, indien en voor zover deze door Enneagram Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 1. Alle in een offerte of aanbieding, of in andere van Enneagram Nederland afkomstige materiale vermelde prijzen, zijn exclusief BTW, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele kosten waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
 2. Indien Enneagram Nederland een vaste prijs is overeengekomen, is Enneagram Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet of regelgeving en/of haar oorzaak vindt in een stijging van kosten die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.
 3. De inhoud van de Website en andere door Enneagram Nederland vervaardigde materialen zoals catalogie en brochures, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Enneagram Nederland kan echter niet garanderen dat alle informatie hierin te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Enneagram Nederland afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Een artikel van Enneagram Nederland kan op details afwijken van de op de Website of in andere materiele van Enneagram Nederland geplaatste foto van het artikel.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Enneagram Nederland en het voldoen aan de daarbij door Enneagram Nederland gestelde voorwaarden.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft inmiddels niet meer beschikbaar is.
 3. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Enneagram Nederland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Enneagram Nederland het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. Een offerte of aanbieding die slechts gedeeltelijk wordt aanvaard verplicht Enneagram Nederland niet tot uitvoering van hetgeen is aanvaard tegen de in de offerte of aanbieding genoemde voorwaarden en prijzen. De overeenkomst is alsdan niet tot stand gekomen, tenzij Enneagram Nederland anders aangeeft.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. Indien u zich registreert of een account aanmaakt op de Webstite stemt u in met het gebruik door Enneagram Nederland van uw persoonlijke gegevens voor de in de Privacy Statement genoemde doeleinden.
 2. Tijdens de registratieprocedure voor de account-aanmeldmogelijkheid kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Enneagram Nederland is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Enneagram Nederland daarvan in kennis te stellen, zodat Enneagram Nederland gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst van koop

 1. Zodra de bestelling voor een product door Enneagram Nederland is ontvangen, stuurt Enneagram Nederland de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Enneagram Nederland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop Enneagram Nederland beschikt over alle gegevens benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst, geleverd worden. Indien anderszins een termijn voor levering van producten is afgesproken, is dit nimmer een fatale termijn.
 4. Indien Enneagram Nederland de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. De Klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien levering niet mogelijk is door omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Klant is Enneagram Nederland gerechtigd de kosten verbandhoudende met de bewaring en/of het retourneren en opnieuw verzenden van de goederen in rekening te brengen bij de Klant.
 6. Enneagram Nederland raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.
 8. Enneagram Nederland is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 9. De Klant dient het afgeleverde product onmiddellijk te onderzoeken. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen zeven dagen na aflevering van het product Enneagram Nederland daarvan in kennis te stellen. Niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk en gedetailleerd aan Enneagram Nederland te worden gemeld zodat Enneagram Nederland in staat is adequaat te reageren. Bij te late melding vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 10. Indien Enneagram Nederland de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, zal Enneagram Nederland het product vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Enneagram Nederland met de Klant in overleg treden over het vergoeden van de schade danwel het ontbinden van de koop en het terugstorten van het aankoopbedrag. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.
 11. Indien een klacht ongegrond is, komen de door Enneagram Nederland gemaakt kosten, waaronder de onderzoekskosten en de kosten voor vervoer van het product voor rekening van de Klant.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Enneagram Nederland. Facturen die nog niet door de klant zijn voldaan worden geacht betrekking te hebben op de door Enneagram Nederland geleverde en nog bij de Klant in bezit zijnde producten.
 2. Zolang de producten nog vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Enneagram Nederland, is de Klant verplicht deze producten als een goed huisvader, onder zich te houden, veilig te stellen en te verzekeren tegen schade waarvoor het gebruikelijk is deze producten te verzekeren. Indien beslag wordt gelegd op deze goederen danwel een claim of ander recht met betrekking tot deze goederen wordt uitgeoefend door derden, dient dit onmiddellijk aan Enneagram Nederland te worden gemeld.
 3. De Klant is verplicht mee te werken aan de uitoefening door Enneagram Nederland van haar eigendomsrechten, waaronder het recht van Enneagram Nederland om de goederen terug te nemen.

Herroepingsrecht/retour

Aan de Klant komt geen herroepings, of retourrecht toe.

Uitvoering Overeenkomst van dienstverlening

 1. De Overeenkomst tot het verrichten van diensten door Enneagram Nederland komt mede tot stand door de ontvangst door Enneagram Nederland van de inschrijving via de website voor door Enneagram Nederland aangeboden diensten (coaching, trainingen, opleidingen, lezingen).
 2. Enneagram Nederland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Indien dit niet duidelijk blijkt uit de website, zal Enneagram Nederland schriftelijk bevestigen op welke wijze, wanneer en waar de dienst zal worden verleend.
 4. Enneagram Nederland is gerechtigd om de dienst niet te verlenen als bij de aanbieding van de dienst duidelijk kenbaar is gemaakt dat de dienstverlening onder voorwaarden wordt aangeboden en aan die voorwaarden niet wordt voldaan. Indien Enneagram Nederland de dienst niet kan verlenen, danwel slechts kan verlenen op een andere datum of een andere locatie, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe dienstverleningsdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. De klant heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening schriftelijk kosteloos te annuleren binnen twee (2) weken na inschrijving.
  Annuleren tot 2 maanden voor aanvangsdatum van de training:
  Het trainingsbedrag wordt gecrediteerd minus een bedrag voor inschrijf- en administratiekosten van € 150,- per training.
  Annuleren tot 1 maand(en) voor aanvangsdatum van de training:
  Bij annulering tot een maand voor de overeengekomen datum van dienstverlening is Klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Annuleren binnen 30 dagen voor aanvangsdatum van de training:
  Bij annulering binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van dienstverlening is Klant 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Dit geldt ook voor het verblijfsarrangement dat Enneagram Nederland verplicht is te vergoeden aan de trainingsaccommodatie.
 6. Na voorafgaand overleg met Enneagram Nederland kan, in plaats van degene die zich voor de training of opleiding heeft opgegeven, een vervanger deelnemen aan de training of opleiding, tenzij Enneagram Nederland van mening is dat de deelname door deze vervanger niet wenselijk is of de training of opleiding niet voor deze vervangende deelnemer geschikt is. Of een vervangende deelnemer voldoet aan de voor deelname gestelde eisen is uitsluitend ter beoordeling van Enneagram Nederland. Zonder voorafgaand overleg heeft Enneagram Nederland het recht een vervangende deelnemer niet toe te laten tot de training of opleiding, zonder dat de Klant hierdoor wordt ontslagen van zijn betalingsverplichting.
 7. Een deelnemer aan een dienst van Enneagram Nedeland is, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur van Enneagram Nederland, indien de deelnemer een factuuradres heeft opgegeven dat afwijkt van het factuuradres van de Klant of indien de deelnemer een bedrijf of organisatie als Klant heeft verbonden aan de Overeenkomst met Enneagram Nederland zonder interne goedkeuring van dat bedrijf of die organisatie.
 8. Enneagram Nederland kan een opdracht tot dienstverlening weigeren of de verder uitvoering van de dienstverlening staken, indien de uitvoering daarvan in strijd is met wet, de openbare orde of de goede zeden. In dit geval blijft de Klant de volledige prijs verschuldigd.

Betaling

 1. De Klant dient betalingen aan Enneagram Nederland te voldoen op de wijze zoals bij het sluiten van de overeenkomst is aangegeven danwel volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden, in de valuta waarin is gefactureerd. Enneagram Nederland is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient het volledige factuurbedrag vóór aanvang van een dienstverlening volledig te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig of niet volledig heeft plaatsgevonden heeft Enneagram Nederland het recht haar (verdere) dienstverlening op te schorten. Het opschorten van de dienstverlening of het opschorten van de levering van een product door Enneagram Nederland ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Enneagram Nederland biedt op meerdere producten en diensten op haar websites gepubliceerde kortingen voor het respecteren van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, inclusief betaling binnen 30 dagen van de factuurdatum en vóór aanvang van de te leveren dienstverlening. Indien Klant hier niet aan voldoet, is Enneagram Nederland gerechtigd een aanvullende factuur te sturen voor het eerder gegeven kortingsbedrag.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft bij het tijdig betalen van de factuur (inclusief de aanvullende factuur voor het eerder gegeven kortingsbedrag), dan is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment tot het moment dat de factuur volledig is voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand op Handelstransacties verschuldigd met een minimum van 5% rente per maand, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de kosten voor buitengerechtelijke incasso alsmede de gerechtelijke- en executiekosten en de daarover verschuldigde rente.
 5. Enneagram Nederland is gerechtigd de door de Klant gedane betalingen te doen strekken in eerste instantie in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de openstaande hoofdsom. Een betaling welke op een andere wijze dient te worden toegerekend kan door Enneagram Nederland worden geweigerd.
 6. Verrekening van het door de Klant aan Enneagram Nederland verschuldigde is niet toegestaan.
 7. Het niet afnemen van de overeengekomen of gereserveerde dienst (zoals een training, opleiding, coachgesprek, of supervisie) of het indienen van bezwaren tegen de hoogte van de factuur, ontslaan de Klant niet van zijn verplichting tot tijdige betaling. Persoonlijke omstandigheden waardoor een dienst van Enneagram Nederland niet kan worden afgenomen, gelden niet als overmacht en ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 8. Indien de Klant vasthoudt aan de door haar zelf gehanteerde inkoopvoorwaarden en betalingstermijnen, is Enneagram Nederland gerechtigd de factuur te verhogen met 10%.

Klachtenprocedure

 1. Indien de Klant een klacht heeft over een product en/of over de van de dienstverlening van Enneagram Nederland, dan kan hij bij Enneagram Nederland telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Enneagram Nederland geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Enneagram Nederland binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Enneagram Nederland jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw) zoals door Enneagram Nederland voor de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft is gefactureerd.
 2. Aansprakelijkheid van Enneagram Nederland jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De Klant vrijwaart Enneagram Nederland voor eventuele aanspraken van derden.
 3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Enneagram Nederland jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Enneagram Nederland.
 4. De aansprakelijkheid van Enneagram Nederland jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Enneagram Nederland onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Enneagram Nederland ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Enneagram Nederland in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Enneagram Nederland meldt.
 6. In geval van overmacht is Enneagram Nederland niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.

Persoonsgegevens

Enneagram Nederland verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Enneagram Nederland gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Enneagram Nederland

Vestigings- & bezoekadres:
Binckhorstlaan 36 – unit M1.43
2516 BE  Den Haag

Telefoonnummer: 06-41545135
E-mailadres: service@enneagram-nederland.nl

KvK-nummer: 27270055
BTW-identificatienummer: NL001970207B04